Voorstel

< Terug naar homepage

Om de kans op succesvolle vertaling naar uitvoering goed in te schatten, toetst CuPuDo voorstellen vervolgens samen met de initiatiefnemer op onderstaande criteria. Voor initiatiefnemers is er altijd de mogelijkheid om een voorstel aan te passen en te verbeteren.Het publieke domein heeft veel stakeholders: eigenaren, ondernemers, bewoners, bezoekers, bestuurders. Om deze achter je project te krijgen is ondernemerschap vereist. De realiseerbaarheid van projecten neemt toe met co-financiering en eigen verdienvermogen. 


1.    eigenaarschap & verbinding met de stad

Een voorwaarde voor de start van een project is eigenaarschap. Het centrale aanspreekpunt en de eindverantwoordelijkheid zijn daarmee belegd. Eigenaarschap kan liggen bij een instelling, bewoners (-collectief), ondernemersgroep, kunstenaar of overheid.

Aan het eind van het traject staat de echte verbinding met Tilburg en de bewoners van de stad. Ontbreekt die verbinding, dan past het niet bij CuPuDo om te investeren.


2.    partnerschappen & communities

Draagvlak voor een voorstel komt tot uiting in betrokkenheid van partners, netwerken en groepen uit de samenleving. Als een initiatiefnemer deze aan een plan weet te verbinden is dat van objectieve meerwaarde. Concreet zijn dit bewoners, ondernemers, eigenaren, planners, ontwerpers en bestuurders.


3.   cultuur & artistiek vakmanschap

De culturele en artistieke dimensies van het voorstel maken dat het gaat 'spreken', communiceren met de omgeving. Cultuur gaat over betekenisgeving. De betrokkenheid van cultuur-professionals, ontwerpers en/of kunstenaars bij door Cupudo ondersteunde projecten is essentieel.


4.    motivatie & impact

Thematische herkenbaarheid en verbinding met plaats zijn essentieel voor gedragen interventies in het publieke domein. Daarom kijkt Cupudo naar de achtergrond van een voorstel en de te verwachten implicaties voor de plek.


5.    integraliteit & borging

Door het samenbrengen van sociale, ruimtelijke en economische actoren winnen culturele  interventies in het publieke domein aan kracht en duurzaamheid.


6.    financiën & ondernemerschap

Culturele projecten in het publieke domein dragen bij aan leefbaarheid, aantrekkelijkheid en de veiligheid ervan. Ze dienen daarmee de belangen van verschillende stakeholders. Erkenning betekent voor CuPuDo ook financieel commitment. De realiseerbaarheid van projecten neemt toe door co-financiering en eigen verdienvermogen c.q. aantoonbaar ondernemerschap.


Cultuur Canvas

Toetsing van de criteria gebeurt in samenspraak met indieners van een voorstel aan de hand van het door CuPuDo ontwikkelde Cultuur Canvas, een variant op het Business Model Canvas waarmee start-up’s hun bedrijfsplan ontwikkelen. Hiermee worden de kansen van elk idee geobjectiveerd en ontstaat een overzicht van aspecten waar nog aandacht voor nodig is, of komen verbindingen met andere initiatieven in de stad in beeld.

Het Cultuur Canvas (met handleiding) biedt een kader waarmee indieners ook zelf kunnen toetsen hoe kansrijk hun voorstel is.

Een kansrijk idee krijgt van CuPuDo een projectbegeleider die helpt en waar nodig bijstuurt in het traject naar uitvoerbaar project. CuPuDo voegt kennis en ervaring toe, en slaat bruggen naar andere domeinen en netwerken.

Ingediende voorstellen worden gepubliceerd op deze website.

Door de beschreven aanpak worden draagvlak in Tilburg, verbindingen met andere domeinen, artistieke meerwaarde, financiële haalbaarheid en duurzame impact voor Tilburg zichtbaar gemaakt.


Downloads: Cultuur Canvas leeg